Gnojnica Dolna
Sołectwo Gnojnica
Sołectwo Gnojnica Dolna
A A A
Gnojnica to miejscowość wiejska leżąca w powiecie ropczycko – sędziszowskim w województwie podkarpackim na Pogórzu Karpackim w południowo-wschodniej części gminy Ropczyce. Krajobraz wsi charakteryzuje mocne urzeźbienie terenu w postaci wzniesień sięgających wysokości 300m n.p.m. oddzielonych od siebie nieckowatymi dolinkami. Przez wieś przepływa rzeka Gnojniczanka. Gnojnica jest wsią składającą się z dwóch sołectw, a mianowicie:

- Gnojnica Dolna;
- Gnojnica Wola.


Powierzchnia wsi Gnojnica wynosi 18,93 km2. Gnojnicę Dolną zamieszkuje 1240 mieszkańców (stan na dzień 10.04.2013). Gnojnica posiada podstawową sieć infrastrukturalną obejmującą sieci: wodociągową , gazową, telefoniczną i elektryczną.


Gospodarka
Gnojnica to wieś rolnicza, w której przeważają gospodarstwa kilkuhektarowe o dużym rozdrobnieniu. Gleby przynależą w większości do III-IV klasy bonitacyjnej. Poważnym utrudnieniem w ich rolnym zagospodarowaniu jest urozmaicona rzeźba terenu. W strukturze agrarnej przeważają niewyspecjalizowane gospodarstwa niskotowarowe.


Działalność kulturalno-oświatowa
Do najważniejszych placówek pełniących funkcję kulturalno-oświatową w miejscowości zaliczyć należy:
- Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej składający się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum,
- Filię Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z bogatym liczącym ponad 6000 woluminów księgozbiorem,
- Wiejski Dom Kultury.

Charakterystyczne jest duże zaangażowanie mieszkańców w życie społeczno-gospodarcze miejscowości wyrażające się szczególnie aktywną działalnością:
- Rady Sołeckiej
- Koła Gospodyń Wiejskich,
- Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Ludowego Klubu Sportowego INTER Gnojnica,